องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านขาม พ.ศ. ๒๕๖๖


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านขาม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขามให้มีศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03