องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗


ในวันอังคารที่ ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗ : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  คณะผู้บริหาร  รองปลัด อบต.  และพนักงานส่วนตำบล  ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรม  ในโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๕๗ :กระบวนการเชิดชูเกียรติ  ณ  ศาลากลางบ้านธาตุใหม่พัฒนา  หมู่ที่ ๑๓  ตำบลบ้านขาม  เวลา  ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐  น.
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03