องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การรับการตรวจประเมินฯ จากจังหวัด


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : หัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านขาม  เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  และเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03