องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานงานเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗


วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ : ด้วยส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  อบต.บ้านขาม  ดำเนินโครงการสืบสานงานเทศกาลวันเข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๗  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตระหนักและเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานดำรงพุทธศาสนา  และประเพณีที่ดีงามไว้สืบไป   ซึ่งมีกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา  การถวายเทียนพรรษา  พร้อมเครื่องไทยทานไทยธรรมต่างๆ แด่พระภิกษุสงฆ์  ณ  วัดศรีสว่าง  หมู่ ๑๒  บ้านโคกกุง  ตำบลบ้านขาม  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  เป็นต้นไป  นำโดยท่านชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  คณะผู้บริหาร  ปลัด อบต. รองปลัด อบต.  สมาชิกสภา อบต.  ผู้นำชุมชน ประชาชน และบุคลากร อบต.บ้านขามทุกท่าน
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03