องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม ปี ๒๕๕๗


วันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปี ๒๕๕๗  ณ  ทรัพย์ไพวัลย์  แกรนด์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้  ความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดทำแผนสุขภาพให้ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลเชิงรุก  ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  ๕๐  คน
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03