องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์


วันศุกร์ที 8 สิหาคม 2557 : ส่วนส่งเสริมการเกษตร  อบต.บ้านขาม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ตามโครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว และโครงการประชาอาสาปลูกป่า  800 ล้านกล้า 80 พรรษา  มหาราชินี  ณ  บริเวณริมถนนหนอหญ้าปล้อง-โคกกุ บ้านโคกกุง  หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม  ผู้ร่วมโครงการประกบด้วย  คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นักเรียน และบุคลากรสังกัด อบต.บ้านขามทุกท่าน  โดยท่านชัยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03