องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการตรวจติดตามงานในหน้าที่นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู


ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 : นายสฤษดิ์  ไสยโภณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในการกำกับดูแล  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และอำนาจตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 104/2557 พร้อมทั้งประชุม (สัญจร) ประจำดือนตุลาคม โดยมี หัวหน้าหน่วยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันในเขตอำเภอเมือหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม ซึ่งคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบ.บ้านขาม  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลบ้ามร่วมให้การตอนรับและเข้าร่วมประชุม  ในเวลา 09.00 น. ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03