องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกอ้อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗


วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ : อบต.บ้านขามร่วมกับบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ  หอปะชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๔๐ คน  ซึ่งเกษตรกรผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อย การเพิ่มผลผลิต การขายอ้อยในระบบโควตา และจะได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด  ด้านการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย นโยายความร่วมมือระหว่างบริษัทกับเกษตรกร  โดยนายชัยโย  ตรีวิเศษ และคณะผู้บริหารร่วมให้กับต้อนรับ

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03