องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินงานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุฯ


ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ได้จัดจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย) เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ สท.ประจำปี 2557 จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยกำหนดลงพื้นที่พื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการของ สท.ประจำปี 2557 จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03