องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการวันท้องถิ่นไทย (19 มี.ค.57)


โครงการวันท้องถิ่นไทย ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2๔48 (ร.ศ. 124) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญยิ่ง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น โดยการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาชุมชน ซึ่งในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักและพืชในครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เลือกบ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ ๑๓ เป็นหมู่บ้านนำร่องในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนบ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ ๑๓ และหมู่บ้านใกล้เคียง ในเขตตำบลบ้านขาม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป จำนวน ๘๐ คน
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03