องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการวัน อปพร. (21 มี.ค.57)


โครงการวัน อปพร. (21 มี.ค.) ในวันที่ 21 มีนาคม 255๗ อบต.บ้านขาม จัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ ประจำปี 255๗ เพื่อให้มีการชุมนุมของ สมาชิก อปพร. รับฟังสาร วัน อปพร. ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง พร้อมร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ อบต.บ้านขาม โดยนายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และอ่านสาร วัน อปพร. แห่งชาติ ประจำปี 255๗ ณ วัดป่าศรีสว่าง ตำบลบ้านขาม
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-21