องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านขาม ประจำปี 2558


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติตำบลบ้านขาม  ประจำปี 2558  ในวันที่ 13-15  กุมภาพันธ์  2558  ณ  สนามโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  และสนามโรงเรียนบ้านหินคูณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาพร้อมทั้งสร้างความสมัครสามัคคีในหมู่คณะ  และส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  โดยนายกร  เจนศุภวงศ์  นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และนายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเป็นผู้กล่าวรายงาน
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03