องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านขาม ปี ๒๕๕๘


วันที่ 14-15 มีนาคม 2558 : กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการพัฒนาศักภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านขาม  ปี 2558  โดยมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่  และองค์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข การจัดทำแผนงานด้านสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  จังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03