องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงหารป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ประจำปี 2558


วันที่ 11 พ.ค. 2558 : กองสาธารณสุขฯ กำหนดจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม  ประจำปี  2558  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  และเพื่อประชาสัมพันธ์  รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03