องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +


  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th

 
  ชื่อ +
นายธนพล  สุโพเมือง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 080-9169836
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 083-3353479
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th

 
  ชื่อ + นายวงศธร  จันทะโค
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
    095-2940184
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th


  ชื่อ + นางหงส์ทอง อินอุ่นโชติ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 082-5864001
    admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นายวงศธร  จันทะโค
  ตำแหน่ง +
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 095-2940184
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นายประเวช รัตนวงศ์
  ตำแหน่ง +
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช
  ตำแหน่ง +
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 085-7484424
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ + 085-7484424
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th
  ชื่อ +
นายวันชัย  ธรรมสุจริต
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 086-2346194
  อีเมล์ + admin@bankham.go.th