องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวสุธีพร  พลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
-ว่าง-

-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางลำดวน  คูณหาร
-ว่าง-

นางลำดวน  ขุริมนต์

ครู ครู ครู


 
นางสาวดวงจิตร กามลคร นางวรัญญา วงศ์หาจักร นางแสนสุดา  ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   

   
นางสาวปวีณา จำปาหอม นางสาวศศฺิธร  เสนาวัน
 นางมณีรัตน์  อรรคฮาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ