องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน

๑.สภาพทั่วไป

     ๑.๑ ที่ตั้ง ตำบลบ้านขามเป็นตำบลหนึ่งใน  ๑๓  ตำบล  ของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  ตั้งอยู่ที่พิกัด  ทีอี  ๓๕๓๙๖๒  ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ที่ทำการตั้งอยู่ที่  หมู่ที่    บ้านโนนคูณ  ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  ระยะห่างจากอำเภอประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร 
     ๑.๒ เนื้อที่  ตำบลบ้านขาม  มีเนื้อที่ประมาณ  ๕๘  ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๓๔
,๙๘๙  ไร่  โดยมีอาณาเขตดังนี้
         ทิศเหนือ           จดกับ    ตำบลหนองบัว    อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู
         ทิศตะวันออก    จดกับ    ตำบลโนนหวาย    อำเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี
         ทิศใต้               จดกับ    ตำบลนามะเฟือง  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู
         ทิศตะวันตก      จดกับ    ตำบลบ้านพร้าว   อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู
       ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของตำบลบ้านขาม  มีรูปร่างกว้างเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้  มีถนนสายสำคัญ  คือ  ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  ๒๑๖๔  ที่มาจากเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว  ตัดผ่านทางด้านตะวันตกของตำบลในแนวเหนือและใต้  ไปจนถึงตำบล        นามะเฟือง  พื้นที่ทางด้านใต้และด้านตะวันตกโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสำหรับทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบสูงและภูเขา
       ๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน    ๑๔  หมู่บ้าน    ได้แก่
หมู่ที่  ๑ บ้านขาม                         
หมู่ที่  ๒ บ้านธาตุหาญเทาว์ 
หมู่ที่  ๓ บ้านโนนคูณ                                                
หมู่ที่  ๔ บ้านหิน                                        
หมู่ที่  ๕ บ้านข้องโป้                            
หมู่ที่  ๖ บ้านค้อ
หมู่ที่  ๗ บ้านดอนนาดี
หมู่ที่  ๘ บ้านโคกกุง
หมู่ที่    บ้านโนนหวาย
หมู่ที่  ๑๐ บ้านศรีมงคล
หมู่ที่  ๑๑ บ้านข้องโป้
หมู่ที่  ๑๒ บ้านโคกกุงใต้
หมู่ที่  ๑๓ บ้านธาตุใหม่พัฒนา
หมู่ที่  ๑๔ บ้านขามใหม่
         ๑.๕  ประชากร    ประชากรทั้งสิ้น  
,๗๕๓   คน  แยกเป็นชาย  ,๘๙๖ คน 
หญิง ๔
,๘๕๗  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๖๗  คน/ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนครัวเรือน  ,๖๕๕  ครัวเรือน ( เมษายน  ๒๕๕๘  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง )