องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

หัวหน้าส่วนราชการนางสาวอัญชรินทร์  คำโคกสี
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวงศธร  จันทะโค
นางหงส์ทอง อินอุ่นโชติ
นายวงศธร  จันทะโค
หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นางหงส์ทอง  อินอุ่นโชติ
นางสาวสุจิตรา  อินทรพานิชย์
นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายวันชัย  ธรรมสุจริต

 
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม