องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการนายธนาธร  กระดานราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
หมายเลขติดต่อ 083-3588202

-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
หมายเลขติดต่อ -


นางสาวสุธีพร  พลงาม
นางสาวอัญรินทร์ ภมรพงศ์วัฒน์
นายศราวุธ ศรีสัตตรัตน์กุล
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขติดต่อ 061-8919294
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขติดต่อ 085-4581591
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขติดต่อ
080-4155559
นางสาวสุธีพร พลงาม นางสาวสุจิตรา  อินทรพานิช นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเลขติดต่อ 061-8919294
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
หมายเลขติดต่อ 085-7484424
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
หมายเลขติดต่อ 085-7484424นายวันชัย  ธรรมสุจริต

ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
หมายเลขติดต่อ 086-2346194