องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุจิตรา  อินทรพานิช
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวพัชรินทร์  บุญน้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
 

 
 
 
 
นางสาววิภาพรรณ  หอมอ่อน


นายไกรรุ่งรัตน์  กัปโก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

พนักงานขับรถยนต์

 

นายเสถียร ภักดีสมัย

นายทองใบ  โสนางาม

นายวัชระ  บุญน้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา

นายแดง  เค้าเอ่น

นายอิทธิพงษ์  ชาญสูงเนิน

นายเพ็ญศรี  ศรีพันธบุตร 

คนงานทั่วไป
จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการ

 


 

นายประสิทธิ์  ประกอบศรี

 นายธวัชชัย  พันธ์ุก่ำ
 
คนงานทั่วไป

จ้างเหมาบริการ