องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

นางสาวสุจิตรา  อินทรพานิช
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
พนักงานจ้าง
 
 
นางวันเพ็ญ  ศรีเคน


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างเหมา