องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

๓. สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษา
        ๓.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา         แห่ง     สาขา
            ๑. โรงเรียนชุมชนขามธาตุวิทยา
            ๒. โรงเรียนบ้านโคกกุง
            ๓. โรงเรียนบ้านดอนนาดี
            ๔. โรงเรียนบ้านหินคูณ
            ๕. โรงเรียนบ้านข้องโป้
            ๕.๑. โรงเรียนบ้านข้องโป้(สาขาบ้านโนน
                                                                                                                                                        
            ๕.๒. โรงเรียนบ้านข้องโป้(สาขาบ้านค้อ)
            ๓.๑.๒ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  ๑๔   แห่ง
            ๓.๑.๓ โรงเรียนมัธยมศึกษา            แห่ง         
           
 ๑. โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
            ๓.๑.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             แห่ง
           
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม   ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้

 


 

 

๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา
          ๓.๒.๑ วัด/สำนักสงฆ์           ๑5    แห่ง                
          ๓.๒.๒ อาศรมปู่ฤาษีเกศแก้ว

๓.๓ สาธารณสุข    
          ๓.๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล         แห่ง
          
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนคูณ
          
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านข้องโป้
          ๓.๒.๒  (คลินิก)          แห่ง
          ๓.๓.๓ อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   ๑๐๐  

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          
๓.๔.๑ ศูนย์บริการประชาชน         แห่ง
          ๓.๔.๒ จุดตรวจเฝ้าระวัง              แห่ง
          ๓.๓.๓ รถน้ำเอนกประสงค์           คัน