องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

๔. การบริการพื้นฐาน
    
 ๔.๑ การคมนาคม  
             ๔.๑.๑ ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท  ระยะทาง ๕ ก.ม. เชื่อมระหว่างบ้านข้องโป้กับบ้านโนนหวาย
             ๔.๑.๒ ถนนลาดยางทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  ๒๑๔๖  สายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูเชื่อมโนนสัง
            
๔.๑.๓ ถนนลูกรังที่สำคัญ    สาย  คือ   สายข้องโป้เชื่อมบ้านค้อ

 ๔.๒ การโทรคมนาคม
           
๔.๒.๑ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                    แห่ง
           
๔.๒.๒ สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ        ๒๐     แห่ง  
      
 ๔.๓ การไฟฟ้า  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ามีประมาณ ๒,๓๘๕    ครัวเรือน  และมีไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน  จำนวน  ๔๐๐  จุด
      
๔.๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ
          
 ๔.๔.๑ ลำน้ำ  ลำห้วย  ๑๗  สาย  คือ  
                   
 ๑. ลำพะเนียง  
                  
 ๒. ลำห้วยซัน  
                 
  ๓. ลำห้วยนา  
                  
 ๔. ลำห้วยวังแสง 
                   
๕. ลำห้วยวังก้านฮุง  
                    
๗. ลำห้วยทราย  
                 
  ๘. กุดจับ  
                  
 ๙. ลำห้วยฮ่องบักสร้อย 
                    
๑๐. ลำห้วยกุดข้องโป้  
                   
 ๑๑. ลำห้วยส้มกบ  
                   
 ๑๒. ลำห้วยขามเฒ่า  
                    
๑๓. ลำห้วยวังหมากแก้ว  
                  
 ๑๔. ลำห้วยหนองโดก 
                   
๑๕. ลำห้วยตีนนก  
                   
 ๑๖. ลำห้วยน้ำกิน  
                    
 ๑๗. ลำห้วยบุ่งโง้ง
            
๔.๔.๒ บึงและหนองน้ำอื่น ๆ ๑๐ แห่ง   
                   
  ๑. หนองเบ็ญ 
                     
๒. บึ่งไฮ 
                     
๓. หนองระนาม 
                     
๔. หนองกุดผือ
                      
๕. หนองสะแบง 
                      
๖. หนองบุ่งเวียน 
                      
๗. หนองอีเลิง  
                    
  ๘. อ่างสา 
                      
๙. กุดปลาตอง  
                     
 ๑๐. หนองผือน้อย
              
๔.๔.๓ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                      
๑. ฝาย                                  แห่ง        
                      
๒. บ่อโยก             ๒๒         แห่ง
                       
๓. บ่อน้ำตื้น                        แห่ง                         
                       
๔. ประปา              ๑๖           แห่ง
                       
๕. สระน้ำ                            แห่ง    

    ข้อมูลสนามกีฬา และลานกีฬา