องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556
Updated 28, Feb 2020

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สุขภาพดีถ้วนหน้า  พัฒนาการเรียนรู้

เชิดชูวัฒนธรรม    นำพาเศรษฐกิจ

ชีวิตปลอดภัย      ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

                * พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ให้อยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                * ส่งเสริมฟื้นฟู และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบการบริหารงานองค์การตามหลักธรรมาภิบาล