องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ประจำปี ๒๕๕๗


วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13