องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู [ 24 เม.ย. 2567 ]4
2 ประกาศ มาตรการกลไก ในการให้ปะชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 24 เม.ย. 2567 ]5
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านขาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]36
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององคการบริหารส่วนตําบลบ้านขาม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ม.ค. 2566 ]59
5 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององ์การบริหารส่วนตำบล [ 11 เม.ย. 2565 ]38
6 นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 เม.ย. 2565 ]39
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริารส่วนตำบลบ้านขาม [ 28 ก.พ. 2565 ]130
8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2565 ]141
9 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]204
10 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]206