องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 265 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู [ 9 ก.ค. 2567 ]26
2 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับและเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2567 ]7
3 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (ครั้งที่ 4) [ 19 มิ.ย. 2567 ]14
4 ประชาสัมพันธ์...การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 มิ.ย. 2567 ]10
5 การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocrement.com ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ [ 14 มิ.ย. 2567 ]17
6 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 มิ.ย. 2567 ]12
7 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (ครั้งที่ 3) [ 1 พ.ค. 2567 ]16
8 ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]66
9 ประกาศ กำหนดวันปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง [ 12 เม.ย. 2567 ]65
10 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]11
11 ประชาสัมพันธ์ลานกีฬา/สนามกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 20 มี.ค. 2567 ]14
12 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]17
13 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ครั้งที่ 2) [ 15 ก.พ. 2567 ]22
14 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]19
15 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]22
16 ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย/อังกฤษ [ 29 ธ.ค. 2566 ]44
17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ คุณภาพการบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]82
18 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู pdf. [ 4 ธ.ค. 2566 ]36
19 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]125
20 ประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย ในเขต อบต.บ้านขาม [ 27 พ.ย. 2566 ]37
21 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]25
22 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]67
23 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]52
24 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 3 พ.ย. 2566 ]37
25 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]17
26 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ต.ค. 2566 ]95
27 ประกาศ อบต.บ้านขาม เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้งครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 18 ต.ค. 2566 ]21
28 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]83
29 ขอประชาสัมพันธ์ลานกีฬา/สนามกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 10 ต.ค. 2566 ]4
30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]3
31 ประกาศให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ การขอเข้าดูข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 26 ก.ย. 2566 ]50
32 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]52
33 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ก.ย. 2566 ]46
34 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]39
35 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]47
36 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]68
37 ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]64
38 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ [ 18 มิ.ย. 2566 ]64
39 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]61
40 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 13 มิ.ย. 2566 ]60
41 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 8 มิ.ย. 2566 ]74
42 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 7 มิ.ย. 2566 ]64
43 บทบาทหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการควบคุมยาสูบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]51
44 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]10
45 เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 พ.ค. 2566 ]60
46 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]61
47 การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 10 เม.ย. 2566 ]65
48 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 23 มี.ค. 2566 ]71
49 กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๖ และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 มี.ค. 2566 ]52
50 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 15 มี.ค. 2566 ]70
51 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ... [ 15 มี.ค. 2566 ]66
52 มาตรการจัดการขอร้องเรียนการทุจริต [ 15 มี.ค. 2566 ]59
53 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลบ้านขาม [ 15 ก.พ. 2566 ]217
54 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]139
55 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]4
56 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]65
57 สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 30 ม.ค. 2566 ]71
58 หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559 [ 24 ม.ค. 2566 ]45
59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 ม.ค. 2566 ]68
60 ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ม.ค. 2566 ]127
61 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]78
62 ประกาศ มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 100 เปอร์เซ็นต์ [ 8 ม.ค. 2566 ]1
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ม.ค. 2566 ]122
64 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ-บริการประชาชน [ 29 ธ.ค. 2565 ]64
65 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ [ 29 ธ.ค. 2565 ]38
66 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลบ้านขาม [ 27 ธ.ค. 2565 ]180
67 ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 ธ.ค. 2565 ]17
68 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใด ที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 23 ธ.ค. 2565 ]24
69 รับสมัครบุุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ธ.ค. 2565 ]205
70 โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปฌกิจสงเคราะห์ขยะรีไซเคิลตำบลบ้านขาม [ 13 ธ.ค. 2565 ]76
71 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 5 ธ.ค. 2565 ]42
72 โครงการทำบุญวันธรรมสวนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]36
73 โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 22 พ.ย. 2565 ]67
74 Big Cleaning Day [ 21 พ.ย. 2565 ]74
75 โครงการทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระธรรมบารมีฯ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ย. 2565 ]32
76 กิจกรรม 5 ส(Big Cleaning Day) [ 16 พ.ย. 2565 ]133
77 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อุทกภัย) [ 13 พ.ย. 2565 ]68
78 มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุ [ 11 พ.ย. 2565 ]71
79 ประกาศฯ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พศ. 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]67
80 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]73
81 กิจกรรม การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อน [ 2 พ.ย. 2565 ]56
82 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]70
83 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]46
84 เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญหรือขอกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 ต.ค. 2565 ]71
85 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]74
86 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 5 ต.ค. 2565 ]2
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]68
88 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 30 ก.ย. 2565 ]7
89 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]69
90 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 11 ส.ค. 2565 ]97
91 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ส.ค. 2565 ]75
92 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]98
93 โครงการตักบาตร ฟังธรรม นำสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]35
94 ประกาศเรื่องมาตรการการประหยัดพลังงาน อบต.บ้านขาม [ 5 ก.ค. 2565 ]119
95 ประกาศผลการดำเนินการ ตามมาตรการปประหยัดพลังงาน [ 5 ก.ค. 2565 ]112
96 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนสู่ถนนสาธารณะ [ 30 มิ.ย. 2565 ]34
97 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]41
98 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]79
99 ประกาศผลการสรรหาและเลือกบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ [ 7 มิ.ย. 2565 ]336
100 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 3 มิ.ย. 2565 ]33
101 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ [ 2 มิ.ย. 2565 ]182
102 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 2 ก.พ. 2565 ]197
103 คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการช่วยเหลือบริหารราชการ [ 2 ก.พ. 2565 ]188
104 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (นายเสด็จ ยะหัวดง) [ 1 ก.พ. 2565 ]244
105 แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 1 ก.พ. 2565 ]10
106 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [ 28 ม.ค. 2565 ]37
107 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]77
108 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 19 ม.ค. 2565 ]35
109 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก [ 7 ม.ค. 2565 ]232
110 คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 7 ม.ค. 2565 ]226
111 คำสั่ง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 7 ม.ค. 2565 ]258
112 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกาหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2564 [ 1 ม.ค. 2565 ]304
113 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ครั้งแรก [ 30 ธ.ค. 2564 ]252
114 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [ 27 ธ.ค. 2564 ]226
115 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [ 27 ธ.ค. 2564 ]274
116 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘) [ 29 พ.ย. 2564 ]211
117 การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำที่เลือกตั้ง [ 3 พ.ย. 2564 ]228
118 การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 2 พ.ย. 2564 ]215
119 การเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ [ 1 พ.ย. 2564 ]215
120 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.บ้านขาม [ 22 ต.ค. 2564 ]208
121 ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ผ.ถ.๔/๕) [ 22 ต.ค. 2564 ]216
122 ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ส.ถ.๔/๕) [ 22 ต.ค. 2564 ]203
123 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ส.ถ.๔/๔) [ 22 ต.ค. 2564 ]201
124 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ผ.ถ.๔/๔) [ 22 ต.ค. 2564 ]203
125 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]121
126 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ [ 7 ต.ค. 2564 ]204
127 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 6 ต.ค. 2564 ]194
128 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 6 ต.ค. 2564 ]193
129 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]211
130 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ [ 29 ก.ย. 2564 ]194
131 ประกาศ ผลการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (ครูศูนย์เด็ก) [ 8 เม.ย. 2564 ]235
132 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานส่วนตำบล [ 31 มี.ค. 2564 ]228
133 การตรวจติดตามการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านขาม) [ 17 มี.ค. 2564 ]717
134 ประกาศรับ สมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ครูผู้แลเด็ก) [ 15 มี.ค. 2564 ]289
135 ประกาศ ผลการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มี.ค. 2564 ]370
136 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานส่วนตำบล [ 4 มี.ค. 2564 ]341
137 แก้ไขประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2564 ]342
138 ประชาสัมพันธ์การกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี [ 12 ก.พ. 2564 ]215
139 ประกาศรับ สมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง [ 10 ก.พ. 2564 ]266
140 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]213
141 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]270
142 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น ม.11 [ 29 ม.ค. 2564 ]262
143 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]236
144 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]245
145 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]288
146 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]245
147 ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]253
148 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]268
149 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]235
150 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]307
151 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]294
152 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]296
153 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]242
154 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]246
155 ประกาศ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 18 พ.ค. 2563 ]319
156 ประกาศ บัญชีชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ส.๑) [ 7 พ.ค. 2563 ]206
157 ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 4 พ.ค. 2563 ]321
158 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 9 เม.ย. 2563 ]231
159 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ [ 8 เม.ย. 2563 ]286
160 ประกาศ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 2 เม.ย. 2563 ]294
161 ประกาศ เรื่อง มาตรการยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [ 27 มี.ค. 2563 ]342
162 ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) [ 24 มี.ค. 2563 ]271
163 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2563 ]242
164 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก [ 17 ก.พ. 2563 ]239
165 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดอัดแน่น บ้านขามใหม่ หมู่ที่ 14 [ 13 ก.พ. 2563 ]294
166 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]229
167 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]248
168 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตัั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 27 ม.ค. 2563 ]283
169 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 23 ม.ค. 2563 ]237
170 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]226
171 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]209
172 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]210
173 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]217
174 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสาวิมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]214
175 คู่มือการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 2 ก.ย. 2562 ]231
176 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]212
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่องประกวดราคาซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ค. 2562 ]286
178 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]201
179 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]210
180 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]216
181 ประสัมพันธ์ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ฯ ปีงบประมาณ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]217
182 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2563 สมัยแรก [ 20 ก.พ. 2562 ]214
183 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]209
184 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]209
185 ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 ม.ค. 2562 ]214
186 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 พ.ย. 2561 ]213
187 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]219
188 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]219
189 ประกาศรายชื่อผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]211
190 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.ค. 2561 ]215
191 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2561 ]215
192 จดหมายข่าว การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]223
193 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานบริหาร [ 1 ธ.ค. 2560 ]274
194 ประกาศฯ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 20 พ.ย. 2560 ]231
195 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ย. 2560 ]256
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 13 ต.ค. 2560 ]245
197 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]207
198 ประกาศใช้ข้อบัญญัติว่าด้วย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2560 [ 18 ก.ย. 2560 ]214
199 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 17 ก.ค. 2560 ]204
200 ประกาศ เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]218
201 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 [ 12 พ.ค. 2560 ]260
202 ประกาศเปิดเผยราคากลาง (แบบ ปปช.01) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป บ้านข้องโป้ หมู่ที่ 5 [ 6 มี.ค. 2560 ]205
203 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม [ 13 ก.พ. 2560 ]205
204 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 9 ก.พ. 2560 ]213
205 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.พ. 2560 ]207
206 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 3 ม.ค. 2560 ]209
207 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป) [ 20 ธ.ค. 2559 ]212
208 ประกาศฯ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ธ.ค. 2559 ]203
209 ประกาศฯ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 [ 28 ต.ค. 2559 ]205
210 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้ง 2) [ 25 ต.ค. 2559 ]214
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 20 ต.ค. 2559 ]209
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 [ 14 ต.ค. 2559 ]207
213 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 26 ก.ย. 2559 ]213
214 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.ย. 2559 ]210
215 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ก.ค. 2559 ]209
216 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560-2562) [ 4 พ.ค. 2559 ]202
217 ประกาศองค์การบริหารส่ววนตำบลบ้านขาม เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา [ 4 พ.ค. 2559 ]206
218 ช่องทางร้องเรียนในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 20 เม.ย. 2559 ]208
219 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ [ 1 เม.ย. 2559 ]203
220 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 [ 26 ก.พ. 2559 ]203
221 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 [ 22 ม.ค. 2559 ]199
222 คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา [ 12 ม.ค. 2559 ]205
223 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]197
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 27 พ.ย. 2558 ]200
225 ประกาศผลการสอบราคาโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม [ 29 ต.ค. 2558 ]194
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 [ 21 ต.ค. 2558 ]197
227 ประกาศ เรื่องการใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 [ 14 ต.ค. 2558 ]191
228 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 16 ก.ย. 2558 ]189
229 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหาร ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ๖ [ 16 ก.ย. 2558 ]197
230 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 15 ก.ย. 2558 ]195
231 ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]195
232 คู่มือสำหรับประชาชน (กระบวนงานด้านต่างๆ) [ 21 ก.ค. 2558 ]197
233 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 20 ก.ค. 2558 ]194
234 ประกาศฯ เรื่อง ปรับปรุงกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 21 พ.ค. 2558 ]193
235 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 [ 13 พ.ค. 2558 ]192
236 ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนสวัสดิการสังคม [ 29 เม.ย. 2558 ]190
237 ประชาสัมพันธ์ประโยชน์เกี่ยวกับการปั่นจักรยาน [ 20 เม.ย. 2558 ]197
238 คำสั่ง แต่งตั้งเลขานุการนายก อบต.บ้านขาม [ 2 เม.ย. 2558 ]648
239 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]204
240 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ก.พ. 2558 ]201
241 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2558 [ 3 ก.พ. 2558 ]205
242 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 [ 27 ม.ค. 2558 ]258
243 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรม สัมนา และทัศนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2558 [ 15 ม.ค. 2558 ]260
244 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2557 [ 20 พ.ย. 2557 ]201
245 เชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ [ 20 พ.ย. 2557 ]205
246 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ย. 2557 ]209
247 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 19 พ.ย. 2557 ]222
248 ประชาสัมพันธ์ประกาศใฃ้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 22 ก.ย. 2557 ]201
249 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 25 ก.ค. 2557 ]207
250 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไป [ 20 มิ.ย. 2557 ]216
251 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป [ 20 มิ.ย. 2557 ]220
252 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2557 ]218
253 [ 10 มิ.ย. 2557 ]217
254 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 9 มิ.ย. 2557 ]212
255 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 8 มิ.ย. 2557 ]219
256 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 8 มิ.ย. 2557 ]213
257 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ [ 8 มิ.ย. 2557 ]214
258 ประสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2557 [ 3 ก.พ. 2557 ]214
259 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ [ 29 ม.ค. 2557 ]210
260 แบบคำร้องขอกู้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 7 ม.ค. 2557 ]261
261 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 [ 25 พ.ย. 2556 ]209
262 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๗ และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ สมัยแรก [ 25 พ.ย. 2556 ]262
263 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับอากาศรถบัส 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน [ 30 พ.ย. 542 ]216
264 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 30 พ.ย. 542 ]212
265 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอาฟัลติกคอนกรีต บ้านค้อ หมู่ที่ 6 [ 30 พ.ย. 542 ]273