องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 


  การจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้อง...[วันที่ 2014-06-18][ผู้อ่าน 568]
 
  ร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อเคลื่อนย้ายพระบรมรูปสมเด็จพระน...[วันที่ 2014-06-12][ผู้อ่าน 665]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ ส...[วันที่ 2014-06-11][ผู้อ่าน 573]
 
  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒...[วันที่ 2014-06-09][ผู้อ่าน 573]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2014-06-09][ผู้อ่าน 512]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น...[วันที่ 2014-06-09][ผู้อ่าน 551]
 
  โครงการอบส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ....[วันที่ 2014-06-07][ผู้อ่าน 513]
 
  การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่...[วันที่ 2014-06-05][ผู้อ่าน 313]
 
  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมช...[วันที่ 2014-05-15][ผู้อ่าน 325]
 
  พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาร...[วันที่ 2014-05-12][ผู้อ่าน 522]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพฯกลุ่มอาชีพระยะสั้น บ.ดอนนาดี(2...[วันที่ 2014-04-28][ผู้อ่าน 560]
 
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลบ้...[วันที่ 2014-04-28][ผู้อ่าน 687]
 

หน้า
<< 1 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >> 40 ไปหน้าที่