องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมก...[วันที่ 2015-07-28][ผู้อ่าน 471]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้พิการตำบลบ้านข...[วันที่ 2015-07-28][ผู้อ่าน 429]
 
  การประกวดนวัตกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมช...[วันที่ 2015-06-16][ผู้อ่าน 515]
 
  โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่[วันที่ 2015-06-15][ผู้อ่าน 454]
 
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕...[วันที่ 2015-06-12][ผู้อ่าน 449]
 
  โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน [วันที่ 2015-05-27][ผู้อ่าน 617]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้...[วันที่ 2015-05-20][ผู้อ่าน 413]
 
  ประชุมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒...[วันที่ 2015-05-11][ผู้อ่าน 460]
 
  โครงหารป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ...[วันที่ 2015-05-11][ผู้อ่าน 471]
 
  พิธีงานวันฉัตรมงคล ปี 2558[วันที่ 2015-05-06][ผู้อ่าน 481]
 
  พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิสิฐเจติยาพิทักษ์[วันที่ 2015-04-16][ผู้อ่าน 596]
 
  โครงการจุดตรวจ-บริการประะชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...[วันที่ 2015-04-10][ผู้อ่าน 450]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31