องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม[วันที่ 2014-08-07][ผู้อ่าน 443]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโ...[วันที่ 2014-07-21][ผู้อ่าน 460]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2014-07-18][ผู้อ่าน 440]
 
  โครงการสืบสานงานเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗[วันที่ 2014-07-10][ผู้อ่าน 521]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น...[วันที่ 2014-07-09][ผู้อ่าน 538]
 
  การรับการตรวจประเมินฯ จากจังหวัด[วันที่ 2014-07-09][ผู้อ่าน 455]
 
  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเชิงบูรณากา...[วันที่ 2014-07-01][ผู้อ่าน 472]
 
  ออกตรวจเยี่ยมคุ้มและหารือการเตรียมกิจกรรม[วันที่ 2014-06-27][ผู้อ่าน 463]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมคณะผู้บริหาร ...[วันที่ 2014-06-25][ผู้อ่าน 653]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม[วันที่ 2014-06-24][ผู้อ่าน 503]
 
  การออกพื้นที่ของชุดปฏิบัติการตำบลเพื่อขับเคลื่อนกา...[วันที่ 2014-06-20][ผู้อ่าน 467]
 
  การจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้อง...[วันที่ 2014-06-18][ผู้อ่าน 491]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31