องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  การประชุมใหญ่ประจำปีของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้า...[วันที่ 2015-11-05][ผู้อ่าน 446]
 
  งานทอดผ้าป่าสามัคคี (ปู่ฤาษีเกศแก้ว)[วันที่ 2015-11-01][ผู้อ่าน 717]
 
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 255...[วันที่ 2015-10-26][ผู้อ่าน 479]
 
  กิจกรรม ๕ ส[วันที่ 2015-10-14][ผู้อ่าน 473]
 
  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย[วันที่ 2015-10-12][ผู้อ่าน 477]
 
  โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ[วันที่ 2015-10-06][ผู้อ่าน 556]
 
  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างคน สร้างชาติด้วยค่...[วันที่ 2015-09-29][ผู้อ่าน 447]
 
  การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการดำเนินงาน...[วันที่ 2015-09-29][ผู้อ่าน 469]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้สารไอโอดีน[วันที่ 2015-09-28][ผู้อ่าน 533]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ...[วันที่ 2015-09-17][ผู้อ่าน 561]
 
  พิธีมอบข้าวสารญี่ป่น[วันที่ 2015-09-05][ผู้อ่าน 493]
 
  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึ...[วันที่ 2015-08-28][ผู้อ่าน 454]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32