องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย[วันที่ 2015-10-12][ผู้อ่าน 439]
 
  โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ[วันที่ 2015-10-06][ผู้อ่าน 540]
 
  โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างคน สร้างชาติด้วยค่...[วันที่ 2015-09-29][ผู้อ่าน 437]
 
  การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการดำเนินงาน...[วันที่ 2015-09-29][ผู้อ่าน 437]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้สารไอโอดีน[วันที่ 2015-09-28][ผู้อ่าน 501]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ...[วันที่ 2015-09-17][ผู้อ่าน 525]
 
  พิธีมอบข้าวสารญี่ป่น[วันที่ 2015-09-05][ผู้อ่าน 463]
 
  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึ...[วันที่ 2015-08-28][ผู้อ่าน 444]
 
  โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘[วันที่ 2015-08-20][ผู้อ่าน 463]
 
  กิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"[วันที่ 2015-08-17][ผู้อ่าน 464]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2015-08-15][ผู้อ่าน 459]
 
  โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียส ประจำปี พ....[วันที่ 2015-08-06][ผู้อ่าน 467]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31